Humanities and Social Sciences

Slavia Orientalis

Content

Slavia Orientalis | 2014 | No 4 |

Instructions for authors

Zasady publikowania w kwartalniku „Slavia Orientalis”

I. „Slavia Orientalis” przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd niepublikowane. Wszelkie formy plagiatu („ghostwriting”) i autoplagiatu („guest authorship”) będą traktowane przez redakcję jako przejawy nierzetelności naukowej. Redakcja będzie dokumentować oraz powiadamiać stosowne instytucje o łamaniu i naruszaniu zasad etyki obowiązujących w nauce.

II. „Slavia Orientalis” zamieszcza materiały w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, polskim i angielskim.

Do tekstu prosimy dołączyć: polską, angielską i rosyjską wersję tytułu, tekst streszczenia artykułu w języku angielskim (do 0,5 stronicy), pięć angielskich słów kluczowych, krótką informację o autorze, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres pocztowy i elektroniczny, a także adres miejsca pracy, tytuły najważniejszych publikacji (książki i artykuły), ze wskazaniem miejsca i roku wydania (5 tytułów).

III. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza także:

a) recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne o objętości do 5 stronic maszynopisu;

b) informacje o książkach o objętości do 2 stronic maszynopisu;

c) sprawozdania z sesji i konferencji naukowych o objętości do 3 stronic maszynopisu.

IV. Wymogi techniczne:

a) teksty prosimy przysyłać w jednym egzemplarzu wraz z zapisem elektronicznym tekstu

zarówno w pliku doc., jak i pdf;

b) teksty w języku angielskim winny się rozpoczynać streszczeniem w języku rosyjskim lub polskim (ok. 0,5 stronicy);

c) teksty w językach rosyjskim, ukraińskim, białoruskim winny rozpoczynać się streszczeniem w języku angielskim (ok. 0,5 stronicy);

d) teksty w języku polskim winny zawierać streszczenie w języku angielskim (0,5 stronicy) oraz 5 słów kluczowych w języku tekstu oraz w języku angielskim;

e) w tekstach w języku polskim i angielskim cytaty i przypisy w języku rosyjskim, ukraińskim

i białoruskim prosimy przytaczać w oryginale (nie w transliteracji);

f) tytuły utworów literackich występujących w tekście w języku polskim po raz pierwszy należy podać w nawiasie w wersji oryginalnej (nie w transliteracji);

g) maszynopis winien być przygotowany z zachowaniem interlinii i marginesu po lewej stronie;

h) czcionka: Times New Roman (CE lub CYR) o wielkości 12 pkt z interlinią 1,5 wiersza;

i) strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu z ok. 60 znakami

w wersie (1800 znaków na stronie);

j) objętość tekstów nie powinna przekraczać 20 stronic maszynopisu;

k) przypisy: pod stroną w numeracji ciągłej dla całego tekstu (przygotowane przez opcję „Wstaw przypis”) i tekst bez bibliografi i końcowej;

l) opis źródeł w przypisach prosimy dostosować do przedstawionego poniżej wzorca:

Książka:

J. Kowalski, Historia literatury, Kraków 1990, s. 23.

Ibidem, s. 13.

J. Kowalski, Historia…, s. 56.

Fragment książki:

A. Nowak, Z dziejów piśmiennictwa, [w:] Historia cywilizacji, Warszawa 1987, s. 98.

Ibidem, s. 13.

A. Nowak, Z dziejów…, s. 135.

Artykuł w czasopiśmie:

L. Nowacka, Teoria aktów mowy, „Przegląd Językoznawczy” 1963, nr 7, s. 45.

Źródło internetowe:

Irina Yazykova, Obraz Bogurodzicy w ruskiej ikonografi i, [w:] https://www.ortodox.ru (28.03.2011).

V. Wszelkie zmiany o charakterze merytorycznym wprowadzane przez Autora w korekcie dokonywane będą na koszt Autora.

VI. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

VII. Tekst powinien być przygotowany według wzoru:

Imię i nazwisko

Miasto, uniwersytet

TYTUŁ W JĘZYKU ARTYKUŁU

Tytuł w języku angielskim

ABSTRACT:

KEYWORDS:

SŁOWA KLUCZOWE:

Tekst artykułu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Требования, предъявляемые к текстам, публикуемым в квартальнике „Slavia Orientalis”

I. „Slavia Orientalis” принимает в печать материалы, которые до сих пор нигде не публиковались. Все формы плагиата („ghostwriting”) и автоплагиата („guest authorship”) будут признаны редакцией как проявление научной недобросовестности. Редакция будет документировать и извещать соответствующие учреждения о на- рушении этических законов, обязывающих в науке.

II. „Slavia Orientalis” помещает материалы на русском, белорусском, украинском, польском и английском языках. Редакция обращается к авторам с просьбой предоставить: польскую, английскую и русскую версии заглавия, резюме на английском языке (до 0,5 страницы), пять ключевых слов на английском языке, а также краткую информацию о себе, со- держащую следующие данные: имя и фамилия автора, ученая степень и звание, место работы, должность, почтовый и электронный адреса; заглавия важнейших публикаций (книг и статей) с указанием места и года издания (5 заглавий).

III. Кроме статей редакция помещает также:

а) научно-аналитические рецензии, заключающие в себе оценку и полемику – объемом до 5 машинописных страниц;

б) информацию о новых книгах – объемом до 2 машинописных страниц;

в) обзоры, посвященные научным симпозиумам и конференциям – объемом до 3 машинописных страниц.

IV. Технические требования:

а) просьба присылать тексты в одном экземпляре вместе с электронной записью текста в файлах doc. и pdf;

б) тексты на английском языке в начале статьи должны сопровождаться резюме на русском или польском языке (ок. 0,5 страницы);

в) тексты на русском, украинском и белорусском языках в начале статьи должны сoпровождаться резюме на английском языке (0,5 страницы);

г) тексты на польском языке в начале статьи должны сопровождаться резюме на английском языке (0,5 страницы) и ключевыми словами (до пяти) на языке статьи и на английском;

д) в текстах на польском и английском языках цитаты и примечания на русском, украинском и белорусском языках следует приводить в оригинальной версии (не в транслитерации);

е) заглавия литературных произведений, приводимые в тексте на польском языке впервые, должны сопровождаться в скобках оригинальной версией (не в транс- литерации);

ж) подготовленная к печати машинопись должна содержать регулярный интервал и поля с левой стороны;

з) шрифт: Times New Roman (CE или CYR) размером 12, расстоянием между строчками 1,5;

и) согласно принятым нормам, машинописная страница содержит 30 строк текста по

ок. 60 печатных знаков в каждой строке (т. е. 1800 печатных знаков на странице);

й) объем присылаемых текстов не может превышать 20 машинописных страниц;

к) сноски: внизу страницы при непрерывной нумерации для всего текста (выполняемые при помощи „Вставка сносок”, статья без библиографического списка в конце текста;

л) при ссылках на источники следует соблюдать форму записи, соответствующую приводимому ниже образцу:

Книга:

А.И. Иванов, История литературы, Москва 1990, с. 23.

Там же, с. 13.

А.И. Иванов, История…, с. 56.

Фрагмент книги:

Е. Сидоров, Из истории письменности, [в:] История цивилизации, Москва 1987, с. 98.

Там же, с. 13.

Е. Сидоров, Из истории…, с. 135.

Статья в журнале:

О. Ахманова, Теория речевых актов, „Вопросы языкознания” 1963, № 1, с. 45.

Источник по Интернету:

Петр Паламарчук, Москва, Мосох и Третий Рим, [в:] https://www.omolenko.com/publicistic/palamarchuk.htm (28.03.2011).

V. Любого рода существенные изменения, вносимые автором в корректуру, будут реализованы за счет автора.

VI. Материалы, присланные не по просьбе Редакции, обратно не высылаются.

VII. Текст должен быть приготовлен по данному образцу:

Имя и фамилия

Город, университет

ЗАГЛАВИЕ НА ЯЗЫКЕ СТАТЬИ

Заглавие на английском языке

ABSTRACT:

KEYWORDS:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Текст статьи.

Publication Ethics Policy


Publication ethics

The Slavia Orientalis quarterly adheres to the principles presented in the Best Practice Guidelines for Journal Editors developed by the Committee on Publication Ethics (COPE).

The rules of conduct concern in particular:

I. Duties of Authors
1. Authors are obliged to diligently prepare the articles for publication in the Slavia Orientalis, in accordance with the rules in force.
2. By submitting the material for publication in the Slavia Orientalis quarterly, the Author warrants that the article is his/her original work, has not been published or submitted for publication elsewhere, and that it does not infringe third-party intellectual property rights.
3. The Author assumes responsibility for the credibility and proper documentation of the information provided in the article.
4. Authors are obliged to take the comments from the Reviewers into account or to justify their refusal in writing.
5. After the article is accepted for publication, the Author signs a publication agreement with the Editorial Board under the Creative Commons CC BY-NC-ND free access license.

II. Rules of the Editorial Board
1. The Slavia Orientalis quarterly accepts manuscripts that have not been published previously. Any form of plagiarism, self-plagiarism, ghostwriting and guest authorship will be treated as an act of research misconduct. Editorial Board will document all forms of ethical violations and scientific misconduct and shall notify appropriate institutions about them. In the event of a confirmed scientific misconduct, disclosed after the publication of the text, the Editorial Board will provide relevant information.
2. Only high scientific value of the work, its reliability and linguistic correctness will be taken into account when reviewing and qualifying texts for publication. The Editorial Board shall respect the principle of avoiding conflicts of interest.
3. Editorial Board may refuse to publish the manuscript if it does not agree with the Author’s reaction to the reviews.
4. The correspondence between members of the Editorial Board, members of the Scientific Council and Authors or Reviewers shall be treated as confidential.

III. Duties and responsibilities of the Scientific Council
1. Advising the Editorial Board on issues related to the scientific level of the quarterly.
2. Paying attention to observed cases of scientific dishonesty.
3. Proposing new research issues, e.g. Eastern Slavonic languages, to include in the journal’s future publishing projects.
4. Providing opinion on ideas proposed by the Editorial Board for publication in special issues.
5. Concern for the recognition and scientific prestige of the quarterly in the international scientific community.

IV. Duties of Reviewers
1. Manuscripts shall be evaluated solely on their intellectual merit.
2. Reviews should contain an explicit recommendation whether to accept or reject the paper for publication.
3. The Reviewer is obliged to notify the Editorial Board about any case of plagiarism in the reviewed text.

Peer-review Procedure


Procedure for reviewing scientific articles in the quarterly Slavia Orientalis

1. Submitted material is initially evaluated by the Editorial Board in terms of meeting all formal requirements and its compliance with the journal’s scientific and thematic profile.

2. Reviews are prepared on the peer review form.

3. In the process of reviewing the following rules are followed:
a) the principle of two independent reviews;
b) the principle of selecting reviewers on the basis of their expertise;
c) the principle of avoiding the conflict of interest in the selection of reviewers;
d) the principle of double blind peer review; e) the principle of appointing a third reviewer in the event of contradictory reviews.

4. Manuscripts shall be evaluated solely on their intellectual merit.

This page uses 'cookies'. Learn more