Humanities and Social Sciences

Ruch Literacki

Content

Ruch Literacki | 2017 | No 5 (344)

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Hugo Kołłątaj’s treatise On dreams, or my refl ections on the reveries of nighttime reveries (1796) is an attempt at analyzing and classifying various dream theories and at analyzing and interpreting his own dreams. He takes the rationalist view of dreams, which, following Aristotle’s naturalistic philosophy, Hippocrates’ humours and the modern mechanistic theories, looks for physiological, medical and mnemic explanations of this phenomenon. The aim of his article is to position Kołłątaj’s treatise, a notable product of the Polish Enlightenment, against the background of all these naturalistic theories as well as to identify the points where he shares their approach and those that are distinctly his own. What makes the comparison more complex is the cross-genre nature of the work: it combines the elements of a philosophical treatise on dreams, a catalogue of ‘curious dreams’ and an autobiographical essay.
Go to article

Authors and Affiliations

Ewelina Justyna Krzykała
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This paper argues that while writing about the works of other authors Bolesław Leśmian made use of the same ironic approach he employed in his own writing. A close analysis of his ironic strategies, which can be found in his reviews, theoretical refl ections, practical criticism and metacritical texts, leads to the conclusion that Leśmian’s irony is a stylistic trope in a literary poetics of dance, an aesthetic category as well as an artistic and existential concept akin to the ‘permanent parabasis’ of the Romantics.
Go to article

Authors and Affiliations

Dorota Wojda
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The beginnings of the study of Polish literary regionalism are usually traced back to the interwar period, and in particular Stefania Skwarczyńska’s Regionalism and the main approaches in the theory of literature, published in 1937. Although this book is believed is be the pioneering work of literary regionalism in Poland, the trail was in fact blazed over fi fty years earlier by Bronisław Chlebowski’s study of the role regional variation in the development of Polish literature. He was inspired by Hippolyte Taine’s concept of milieu and Friedrich Ratzel’s anthropogeography. This article claims that Chlebowski’s theory of territoriality, as it was called by Wacław Borowy, both in its general outlines and in some particulars, is a thought-provoking methodological project and a valuable reference point for current regionalist research. The article also muses over the reasons why Chlebowski’s groundbreaking approach failed to attract followers.
Go to article

Authors and Affiliations

Małgorzata Mikołajczak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article is concerned with various modes of narrative memory in Travels with Herodotus, considered against the background of Ryszard Kapuściński’s other travelogues. A close examination of the specifi c manifestations of memory in terms of its content and the manner of remembering and presenting a story reveals that each of the key narrative fi gures in Kapuściński’s factual fi ction, i.e. the reporter, the writer, the historiographer, and the traveler, is endowed with a bundle of narrative memory modes (attitudes). These attitudes are distinct and complementary, but they also interlock in a way peculiar to each of the Kapuściński’s character types. Their integrity is also secured by the author’s intention to keep track of ‘Memory [travelling] along the Roadways of the World’.
Go to article

Authors and Affiliations

Michał Kaczmarek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article argues that the narrative strategy employed by Ryszard Kapuściński in The Emperor can enables the reader to read it as a mythical story. In The Emperor the presence of myth can be detected on two levels, i.e. in the ‘mythical thinking’ of Kapuściński’s informants and in the shape of the highly stylized authorial narration. Myth controls the spatial structure of the story, the characterization of Haile Selassie, the concepts of time, language, and especially the incrustation of the text with elements explaining the unknown by the known.
Go to article

Authors and Affiliations

Marta Okuniewska

Instructions for authors

„Ruch Literacki” jest czasopismem polonistycznym i publikuje teksty dotyczące literatury polskiej (interpretacje), teorii literatury i komparatystyki.

Propozycje artykułów (do 41 000 znaków) należy przesyłać w wersji drukowanej i elektronicznej: w wersji drukowanej na adres redakcji: ul. św. Jana 28, 31-018 Kraków, w wersji elektronicznej – mailem na adres” ruchliteracki@gmail.com(lub na płycie CD dołączonej do wydruku). Prosimy o dostosowanie aparatu przypisów do zasad obowiązujących w „Ruchu Literackim”. Tekst nie może być wcześniej publikowany.

Prosimy o podanie afiliacji, adresu korespondencyjnego, w tym elektronicznego, a także o dołączenie:

1. streszczenia artykułu (do 1000 znaków),

2. słów kluczowych,

3. bibliografii według wzorca (dostępnego na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/pci/zakres-wymaganych-danych/bibliografia):

W przypadku książki: nazwisko i imię autora, rok, tytuł książki, miejsce wydania: wydawnictwo.

W przypadku rozdziału książki: nazwisko i imię autora, rok, tytuł rozdziału. W tytuł książki, miejsce wydania: wydawnictwo.

W przypadku publikacji w czasopiśmie: nazwisko i imię autora, rok, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na których znajduje się publikacja.

Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Zasady kwalifikowania publikacji do druku

Wszystkie teksty zamieszczone w „Ruchu Literackim” są recenzowane. Recenzentami są wybitni specjaliści z danej dziedziny nauki o literaturze, do których zwraca się redakcja. Decyzję o publikacji recenzenci podejmują, biorąc pod uwagę: wagę merytoryczną artykułu, nowatorstwo, jego odkrywczą rolę dla badań nad danym zagadnieniem, rzetelność naukową oraz zgodność z profilem czasopisma. Recenzje mają formę pisemną i charakter niejawny; kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub odrzuceniu artykułu (jedynie w szczególnych przypadkach, w razie wątpliwości recenzenta, jego uwagi przesyłane są autorom, po poprawkach tekst jest rozpatrywany ponownie).

This page uses 'cookies'. Learn more