Humanities and Social Sciences

Ruch Literacki

Content

Ruch Literacki | 2017 | No 6 (345) |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The main aim of the paper is to urge a correction in Jan Kochanowski’s translation Euripides’s
Go to article

Authors and Affiliations

Wojciech Ryczek
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This is attempt at drawing an audial map of Władysław Reymont’s The Vampire, taking into
Go to article

Authors and Affiliations

Marek Kurkiewicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article analyzes the poetic imagery of the bilingual, Polish-German, author Piotr (Peter)
Go to article

Authors and Affiliations

Przemysław Chojnowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article is devoted to probably one of the most important themes in Czesław Miłosz’s
Go to article

Authors and Affiliations

Bogusław Grodzki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article examines a symbolic photograph described in A Treatise on Shelling Beans, a novel
Go to article

Authors and Affiliations

Karolina Wawer
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

‘The Tatras’ was originally published in the periodical Przegląd Zakopiański in 1902. The
Go to article

Authors and Affiliations

Urszula M. Pilch

Instructions for authors

„Ruch Literacki” jest czasopismem polonistycznym i publikuje teksty dotyczące literatury polskiej (interpretacje), teorii literatury i komparatystyki.

Propozycje artykułów (do 41 000 znaków) należy przesyłać w wersji drukowanej i elektronicznej: w wersji drukowanej na adres redakcji: ul. św. Jana 28, 31-018 Kraków, w wersji elektronicznej – mailem na adres” ruchliteracki@gmail.com(lub na płycie CD dołączonej do wydruku). Prosimy o dostosowanie aparatu przypisów do zasad obowiązujących w „Ruchu Literackim”. Tekst nie może być wcześniej publikowany.

Prosimy o podanie afiliacji, adresu korespondencyjnego, w tym elektronicznego, a także o dołączenie:

1. streszczenia artykułu (do 1000 znaków),

2. słów kluczowych,

3. bibliografii według wzorca (dostępnego na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/pci/zakres-wymaganych-danych/bibliografia):

W przypadku książki: nazwisko i imię autora, rok, tytuł książki, miejsce wydania: wydawnictwo.

W przypadku rozdziału książki: nazwisko i imię autora, rok, tytuł rozdziału. W tytuł książki, miejsce wydania: wydawnictwo.

W przypadku publikacji w czasopiśmie: nazwisko i imię autora, rok, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na których znajduje się publikacja.

Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Zasady kwalifikowania publikacji do druku

Wszystkie teksty zamieszczone w „Ruchu Literackim” są recenzowane. Recenzentami są wybitni specjaliści z danej dziedziny nauki o literaturze, do których zwraca się redakcja. Decyzję o publikacji recenzenci podejmują, biorąc pod uwagę: wagę merytoryczną artykułu, nowatorstwo, jego odkrywczą rolę dla badań nad danym zagadnieniem, rzetelność naukową oraz zgodność z profilem czasopisma. Recenzje mają formę pisemną i charakter niejawny; kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub odrzuceniu artykułu (jedynie w szczególnych przypadkach, w razie wątpliwości recenzenta, jego uwagi przesyłane są autorom, po poprawkach tekst jest rozpatrywany ponownie).

This page uses 'cookies'. Learn more