Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 27
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The article directly and indirectly refers to anthropological and philosophical texts which strive to discover and present the gender factor as important in the light of the humanities. The author refers to “Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej” (Literary Not-naming. Onomasticon of the modern Polish prose) by Magdalena Graf and indicates the femininity factor as a relevant one also in onomastics.
Go to article

Abstract

Based upon the Sapir-Whorf hypothesis, according to which language influences thought, we may affirm how social stereotypes remain bound by stereotyped usages of language. Hence, speaking is never neutral as it is underpinned by a way of thinking, of communicating, of being. The sexist usage of language encapsulates a function of emphasis at the semantic level and an obscuring function in morphological terms. We thus question what sexism in language means in order to inquire as to how the ways we make use of language may influence our ways of thinking and, consequently, our ways of acting.
Go to article

Abstract

Automatic gender detection is a process of determining the gender of a human according to the characteristic properties that represent the masculine and feminine attributes of a subject. Automatic gender detection is used in many areas such as customer behaviour analysis, robust security system construction, resource management, human-computer interaction, video games, mobile applications, neuro-marketing etc., in which manual gender detection may be not feasible. In this study, we have developed a fully automatic system that uses the 3D anthropometric measurements of human subjects for gender detection. A Kinect 3D camera was used to recognize the human posture, and body metrics are used as features for classification. To classify the gender, KNN, SVM classifiers and Neural Network were used with the parameters. A unique dataset gathered from 29 female and 31 male (a total of 60 people) participants was used in the experiment and the Leave One Out method was used as the cross-validation approach. The maximum accuracy achieved is 96.77% for SVM with an MLP kernel function.
Go to article

Abstract

The author is trying to reconstruct the causes of moral panic around the concept of gender and she is searching for reasons why this category is used in the Polish press with the term „ideology”. Justifying the relevance of gender for pedagogy, she compares the arguments of the supporters and opponents of spreading scientific reflections about gender roles in school. Seeking opportunities for dialogue between researchers and essayists, she asks about the role of educators in re-thinking the gender theory and stresses urgent need to engage in a public debate.
Go to article

Abstract

Even though the discrimination against women in science have been studied for at least half of the century and any many actions have been taken to promote careers of female researchers, their chances are still far from equal. Many barriers have disappeared, but increasingly precarious model of academic career makes it more difficult for women. The interviews conducted with laureates of prestigious competitions by the Foundation for Polish Science allowed for analysis of what Polish researchers think about the role of gender and parenthood in academic career. The have also served to identify factors that were crucial – according to the interviewed female scientists – for their success in science. As the interviews indicate, the requirements od academic career are the same in case of both: men and women, which could suggest lack of discrimination. On the other hand, the expectation that women will be able to meet the criteria set up by male experiences does not mean equal playing field. To assess real chances for academic success, other non-academic aspects of researchers’ life need to be taken into consideration, especially their limitations for dedicating time to research and for mobility. Young researchers – men as well as women – experience increasing uncertainty in regard to their academic future. Growing competition for employment and research funding, makes it much more difficult for women to fulfil the expectations of a fast-track, mobile career. The interviews formed the basis for identification of support mechanisms in this respect.
Go to article

Abstract

This study examined the relationship between gender role conflict and attitude towards psychological help-seeking. This study involved 120 university students from a university. Gender Role Conflict Scale was used to measure gender role conflict and Attitude towards Seeking Professional Psychological Help Scale-Short Form was used to measure attitude towards psychological help-seeking. The results found there is a significant negative relationship between gender role conflict and attitude towards seeking psychological help. The results suggest that it is essential for mental health professionals to recognise the impact of gender roles on the counselling process.
Go to article

Abstract

The present studies explore how activating concepts pertaining to the origins of interindividual differences affect the processing of stereotypical and counterstereotypical information. The concepts, i.e., nature and nurture, are both assumed to evoke similar stereotypical expectations although nurture implies greater flexibility. The studies show that stereotypical information enhances whereas counterstereotypical information diminishes stereotyping when nurture is activated. In contrast, counterstereotypical evidence challenges what activated nature would suggest and perceivers primed with nature evince stronger stereotyping when they encounter counterstereotypical information. The results also show that priming nature leads perceivers to attribute stereotype conformity to internal causes whereas nurture accredits conformity to situational constraints. Stereotype flexibility is associated with the subjective ease with which perceivers can both imagine counterstereotypical and mentally undo stereotypical evidence.
Go to article

Abstract

Artykuł przywołuje różne ujęcia kategorii sprawstwa w naukach społecznych, wskazując na ich ograniczenia w analizie doświadczeń kobiet zaangażowanych w działania w strukturach organizacji religijnych. Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji sprawstwa jako wymiaru ludzkiego działania, które jest ukierunkowane na reprodukowanie religijnego status quo, a także systematyzacja różnych, ugruntowanych w badaniach nad płcią i religią ujęć sprawczych wzorów działań (autorstwa m.in. Orit Avishai, Kelsy Burke). Dane empiryczne, do których odwołuje się tekst, są efektem badań zrealizowanych w ramach dwóch projektów, dotyczących relacji między gender a religią, zrealizowanych w Polsce i w Anglii. Tekst bazuje przede wszystkim na wynikach indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych m.in. z kobietami aktywnymi w organizacjach kurialnych Kościoła katolickiego w Polsce i w polskich organizacjach kościelnych w Anglii działających w ramach Polskich Misji Katolickich.
Go to article

Abstract

Artykuł poświęcony jest problemowi legitymizacji obecnych w dyskursie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce wypowiedzi na temat gender i praw reprodukcyjnych z lat 2012–2017. Jego celem jest rekonstrukcja sposobów, w jakie przedstawiciele Kościoła uprawomocniają swoje stanowisko we wspomnianych polach dyskursywnych oraz odpowiedź na pytanie o rolę, jaką pełni wykorzystanie zróżnicowanych legitymizacji o charakterze religijnym i świeckim w kontekście obecności Kościoła w sferze publicznej. Prezentowane dane są wynikiem jakościowej analizy treści dokumentów Konferencji Episkopatu Polski oraz publicznych wypowiedzi polskich biskupów, takich jak: wywiady w mediach, kazania, wystąpienia konferencyjne. W warstwie teoretycznej i metodologicznej artykuł odwołuje się do założeń perspektywy społecznego tworzenia rzeczywistości (Berger i Luckmann), koncepcji dyskursywnego konstruowania legitymizacji (van Leeuwen) oraz założeń SKAD (the Sociology of Knowledge Approach to Discourse).
Go to article

Abstract

Artykuł przedstawia eksploracyjne rozpoznanie mechanizmów segregacji zawodowej pod względem płci na rynku pracy na przykładzie wybranych grup zawodowych: strażaków, kurierów i kierowców autobusów. Prowadzona analiza pozwala na zrozumienie czynników wspierających lub osłabiających utrzymywanie się męskich wzorców w tych miejscach pracy i grupach zawodowych. Celem było zbadanie społecznych mechanizmów segregacji na rynku pracy ze względu na płeć przez skoncentrowanie się na męskich doświadczeniach pracy w zawodach zmaskulinizowanych. Doświadczenia mężczyzn analizowano w perspektywie zmieniającego się świata pracy. Efektem jest typologia trzech światów męskiej pracy: grupę zawodową broniącą męskości, grupy zawodowej wyzyskiwanej za pomocą męskości oraz grupy zawodowej nieprzywiązanej do męskości.
Go to article

Abstract

The aim of this paper was to estimate the gender wage gap in Poland and in the 16 NUTS2 Polish regions in 2010, and to verify the predictions of the spatial monopsony model for Poland with a newly created, harmonized database for wages of individuals in Poland. According to the model, the unexplained part of the gender wage gap, identified with wage discrimination, tend to be lower in regions with more competition between employers. The results of the analyses performed in this paper show that in more urbanized regions the average wages are higher than in the rural ones. In each of the 16 NUTS2 Polish regions, women earn less than men. Raw differences in wages between men and women are largest in the most urbanized regions but a significant part of the differences in those regions can be explained by differences in workers’ characteristics, especially by different sectoral structure of employment. The part of the gender wage gap which remains unexplained, and in the literature is commonly attached to discrimination, is the highest in rural regions of Eastern Poland in line with the predictions of the spatial monopsony model.
Go to article

Abstract

The Karatepe inscriptions contain an intriguing image of a woman walking fearlessly with spindles. This image builds on the symbolism of the spindle in the ancient Near East as an emblem of femininity and highlights the gendered language of the passage in which it occurs. In the context, the figure of the woman with spindles is contraposed with the image of the fearful man. The contrast between them portrays the magnitude of the positive changes accomplished by Azitawada, the ruler who commissioned the inscriptions.
Go to article

Abstract

The article shows that during the forming of grammatical category of gender in Indo-European languages, names of non-living objects and names of those animals whose sex is unimportant for humans were receiving grammatical meanings of gender on the basis of similarity or dissimilarity of designated objects with males or females. Such grammatical metaphors were based on the ideas of different peoples about some minor characteristics of persons of different sex, such as the difference between men and women with higher activity, greater size, strength and independence. By now, the metaphorical motivation of category of gender in the Russian language has survived only in certain nouns. These nouns are interrogative pronouns кто (masc.) ʻwhoʼ and что (neut.) ʻwhatʼ, paired nouns-synonyms, e. g. конь (masc.) ʻstrong horseʼ – лошадь (fem.) ʻordinary horseʼ, generic versions of nouns, e. g. ворон (masc.) ʻravenʼ – ворона (fem.) ʻcrowʼ, and nouns-occasionalisms used in speech oriented to expressiveness and creativity.
Go to article

Abstract

This paper makes a contribution to food research and studies of mobility through analyzing food exchange in a translocal context. Furthermore, by focusing on Muslim women’s practices in the North Caucasus it also contributes to gender studies of post-socialism, which, for the most part, are based on the field material from the non-Muslim part of the Russian population. Anthropologists have viewed social changes through the lens of various food items or consumption patterns. I argue that adding a mobility aspect to the research centered on food can help us discover social changes and practices that may otherwise remain unnoticed. I will show that studying the dynamics of food circulation and human mobility may serve as a good starting point towards the broader study of societies. Thus, by taking people originating from the Shiri village in Daghestan as an example, I look into channels of food sharing to analyze the nature of reproduction of social relations within communities and the cultural entanglements created by the circulation of goods. Furthermore, the analysis of their vernacular practices reveals the existence of informal exchange networks, in particular the ones secured by and for women. Through these networks, food and favors are exchanged, and social bonds and feelings of obligation are created and preserved. Further analysis also reveals social changes connected with mountain abandonment, in particular the growing awareness of the weakening of tukhum (lineage) and village ties. These dynamics reflect recent changes in the Daghestani society that are connected with increased mobility and the processes of (re)islamization.
Go to article

Abstract

Gender and representing the feminine in legal and administrative texts in Italy – The paper examines the linguistic treatment of the genre (delimiting the concept to ‘female’, ‘woman’) at various levels of legal communication, through the analysis of legal and administrative texts of different kinds produced in Italy in the 20th and 21st centuries (codes, sentences, regulations, etc). The survey focuses on lexical aspects and is supported by lexicographical research.
Go to article

Abstract

The goal of this article is to discuss dynamics hindering women's career in managerial roles of Polish comprehensive universities. Although female academics outnumber their male peers, they remain underrepresented in the management at universities. In the last 30 years, only 2 women held a position of rector. In this article, we analyse the reasons for this phenomenon on the basis of qualitative research performed with the use of individual in-depth interviews, preceded by the analysis of career advancement of individual women. The research has been carried out on a group of 15 women, which currently occupy position of vice-rector or have had position of rector in the past. The results of the analysis show that occupying a position of vice-rector is a key factor determining the chance to obtain a position of rector. This stage of the career helps to consolidate the chosen professional role in the organisation (3 main roles were recognised: expert, researcher and activist). Depending on the type, these roles give greater or lesser opportunities for self-identification in the position of a leader, for adapting to collegial culture of university and as a consequence becoming a rector.
Go to article

Abstract

This article aims to present several gender theories related to linguistics which could be useful for contemporary onomastics. The author would also like to demonstrate their applicability (especially the theory by R. Connell) in particular onomastic and textological analyses. In the first part of the article, the author explains that there are numerous ways to define gender within the discipline of gender studies. The author focuses on constructivist and performative approaches, especially on those which understand gender as a discursive and normative category. In the second part, the author presents four gender theories by: J. Butler, R. Connell, J. Scott, and by French feminists (J. Kristeva, H. Cixous), paying attention to their methodological value: understanding gender as a linguistic/performative/semiotic/symbolic/discursive category, as a group of textual practices (games) existing in the dominant culture, and the maintenance or defiance of gender. All of those notions can be related to different groups of onyms and their associated communicative practices. In the third part, the author presents the directions of research conducted in post-1945 Polish anthroponomastics in the field of feminine names (she is particularly interested in lexical, systemic, and contextual (social, historical etc.) mechanisms). In the empirical section, the author formulates her most important assumption concerning research of gender onomastics in the media (Polish women’s magazines): femininities are constructs, primarily of a normative, model-creating function, they produce hierarchy and difference; proper names are important “notional nodes” in those constructs. The analysis claims that there are at least three different femininities: dominant (celebrity), banal (anonymous) and defiant (rebellious). Female proper names are an important part of each construct as their arrangement (name and surname, name alone, diminutive of the name or culturally-loaded name), along with the appropriate description of their bearers, can give an impression of the popularity and familiarity of certain people and of their high social status or of their anonymity, closeness or unreality.This article aims to present several gender theories related to linguistics which could be useful for contemporary onomastics. The author would also like to demonstrate their applicability (especially the theory by R. Connell) in particular onomastic and textological analyses. In the first part of the article, the author explains that there are numerous ways to define gender within the discipline of gender studies. The author focuses on constructivist and performative approaches, especially on those which understand gender as a discursive and normative category. In the second part, the author presents four gender theories by: J. Butler, R. Connell, J. Scott, and by French feminists (J. Kristeva, H. Cixous), paying attention to their methodological value: understanding gender as a linguistic/performative/semiotic/symbolic/discursive category, as a group of textual practices (games) existing in the dominant culture, and the maintenance or defiance of gender. All of those notions can be related to different groups of onyms and their associated communicative practices. In the third part, the author presents the directions of research conducted in post-1945 Polish anthroponomastics in the field of feminine names (she is particularly interested in lexical, systemic, and contextual (social, historical etc.) mechanisms). In the empirical section, the author formulates her most important assumption concerning research of gender onomastics in the media (Polish women’s magazines): femininities are constructs, primarily of a normative, model-creating function, they produce hierarchy and difference; proper names are important “notional nodes” in those constructs. The analysis claims that there are at least three different femininities: dominant (celebrity), banal (anonymous) and defiant (rebellious). Female proper names are an important part of each construct as their arrangement (name and surname, name alone, diminutive of the name or culturally-loaded name), along with the appropriate description of their bearers, can give an impression of the popularity and familiarity of certain people and of their high social status or of their anonymity, closeness or unreality.
Go to article

Abstract

Progress was an ideological concept in the political movements of the 19th century. This article asks how the women’s movements argued withthe concept of progress in a region which had been considered as backward since its establishment as the Habsburg part of partitioned Poland. The analysis focuses on how the political movements in 19th-century Galicia took advantage of the topoi of backwardness and progress, using them as rhetorical elements. Examples are taken from the Ukrainian women’s movement and women’s politics in the Zionist movement.
Go to article

Abstract

The objective of the study was the comparative analysis of areas of Internet behavior (use of Internet, relations and Internet Addiction) with regards to gender in seven years’ perspective. The study was conducted in two stages (2005 and 2012) among Polish students (N = 452). Results showed significant gender differences in the use of Internet. The use of Internet is no longer predictor of Internet Addiction in both men and women. The higher number of contacts limited to Internet was a predictor of Internet Addiction in both men and women, but lower self -esteem in women only. Men were more prone to Internet Addiction in comparison with women and this tendency is on the rise.
Go to article

Abstract

The concept of family reunification is well established in contemporary migration laws, at both the national and international levels. Focusing on international and EU law, in this article I argue that while existing provisions on family reunification are formulated in neutral language, from the gender point of view the enforcement of these substantively neutral rules may, in certain situations, result in discrimination, or at least bring about negative consequences, with respect to women in cases both when they are the sponsors of migration or the bearers of consequences of male migration. Following presentation of the international legal framework on family reunification and the relevant international jurisprudence, I deal with some rather common aspects relating to the personal scope of family reunification regulations, covering only the issues of who can, and who cannot, join their family member(s)/sponsor(s) in a foreign country (i.e. the unmarried minor rule, excluded forms of marriages – polygamous and forced marriages - and age limits). Some procedural aspects of family reunification are then dealt with (waiting periods, delays in proceedings, and end of a relationship as a cause for termination of residence rights.). These issues are examined with respect to concerns that they may cause indirect, or even direct, gender discrimination in some cases, while in others they may affect women more negatively than men.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more