Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 67
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The present article provides information on the method of distinguishing between spatial natural units within a valley microregion in the Arctic zone. Geocomplexes fall into 20 types and are grouped under four categories of high order units, i.e. glacial, fluvial, slope and polygenetic geocomplexes. The lithomorphogenetic criterion is useful in differentiating other natural characteristics.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Traffic related noise is currently considered as an environmental pollution. Paper presents results of multidirectional study attempting to serve urban traffic without the need to erect noise barriers interfering urban space. Initial concept of the road expansion included construction of 1000 m of noise barriers dividing city space. Improvement in the acoustic conditions after construction completion is possible due to the applied noise protection measures: vehicle speed limit, smooth of traffic flow, use of road pavement of reduced noise emission and the technical improvement of the tramway.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Within the boundaries of many municipal urbanized areas, large grounds are found, from which the noise is emitted into the environment, surrounded by the regions liable to acoustic protection. Such a condition generates many problems including also those ones related to the lack of the fulfillment of requirements concerning environmental protection against excessive noise. Therefore the aim of vital importance is the proper management of municipal grounds, both in view of the investment in policy steering, especially of new investments, and in the case of activities aimed at maintaining or restoring (revitalizing) the acoustic properties on the grounds that have already been used or simply degraded before. Keeping the scale of the problem in mind, such activities must be carried on not temporarily, but must have a systemic character. The structure of every system is characterized by the appropriate relationships among their elements and the properties of those relationships. In case of the noise management system, the elements of such a system are the activities connected with the management itself that are the actions which rely on specifying the aims and causing their realization within the scope and on the grounds subject to the managing entity. The superior aim of such activities should be to supply the tools for improvement of management and in the process of taking decisions that relate to investments including the of optimization conditions and maintenance of socio-economic importance of such areas.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The purpose of this article is to identify and assess environmental risks that may have the greatest impact on the future of humanity. They were divided into two basic groups, i.e. for natural processes and resources. In addition, climate change is described as different group. The authors decided, that a holistic approach to this issue is more desirable than dividing it into two above-mentioned groups. The comparison of various threats was possible due to the application of identical assessment criteria, such as: the harmfulness, rate of spread, scope and moment of occurrence of a given group of threats. Each of the listed criteria has been evaluated on a five-point scale, where 1 has the smallest and 5 the largest impact force. The obtained results show the leading importance of natural processes in maintaining the existing Earth system. In addition, the authors point to a greater risk of problems related to renewable resources than non-renewable one. As a result, it can be assumed that the current degradation of natural processes and excessive use of resources is likely to lead to the risk of global disasters.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Przez bardzo długi okres czasu polska gospodarka odpadami opierała się głównie na składowaniu odpadów na składowiskach, co negatywnie wpływało na otaczające środowisko. Wymagania unijne wobec państw członkowskich sprawiły, że w polskim prawodawstwie dotyczącym gospodarki odpadami nastąpiła rewolucja, a samorządy stały się odpowiedzialne za stworzenie lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, które wpłyną na osiągnięcie unijnych celów. Jednym z rozwiązań, którego podjęło się kilka gmin, jest wybudowanie i eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, które nie tylko wpłynęły na zmniejszenie ilości odpadów składowanych, ale wsparły lokalną energetykę poprzez wytworzenie energii elektrycznej i ciepła. Standardy emisyjne wobec instalacji produkujących energię z odpadów, podobnie jak w przypadku konwencjonalnych elektrowni i elektrociepłowni są bardzo rygorystyczne, w związku z czym prowadzony jest ciągły monitoring emitowanych zanieczyszczeń, a systemy oczyszczania gazów odlotowych opracowane są w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT). W artykule przedstawiono standardy emisyjne obowiązujące spalarnie odpadów, wraz z obowiązkami w zakresie środowiska, a także kwestie związane z instalacją jako źródłem energii. Ponadto krótko scharakteryzowane zostały aktualnie funkcjonujące spalarnie odpadów komunalnych w Polsce, jak również opisano plany rozwojowe w tym zakresie w kraju.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Polski sektor energetyczny w dużej mierze oparty jest na paliwach kopalnych wykorzystywanych w energetyce konwencjonalnej, co nie do końca jest zgodne z obecną polityką energetyczną Unii Europejskiej. Dlatego konieczne staje się większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, gwarantujących zachowanie wartości środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich. Należy podkreślić, że oprócz efektu ekonomicznego bardzo ważny jest efekt środowiskowy, rozumiany jako wpływ OZE na środowisko przyrodnicze i jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich. Intensywny rozwój OZE wywołuje wiele kontrowersji wśród polityków, a także wśród mieszkańców obszarów wiejskich, które są związane także z mitami dotyczącymi energii odnawialnej jako szkodliwej dla środowiska przyrodniczego. Rozwój obszarów wiejskich powinien być połączony z sytuacją społeczno-gospodarczą, a tym bardziej z sytuacją społeczno-kulturową jej mieszkańców, gdyż zakłada on, że rozwój obszarów wiejskich w Polsce jest związany nie tylko z rolnictwem, ale także z wartościami historycznymi i przyrodniczymi oraz ich trwałością. W pracy założono, że trwałość obszarów wiejskich w dużym stopniu łączy się ze zdolnością zachowania ich wartości przyrodniczych, a także zapewnieniem satysfakcjonującej jakości życia mieszkańcom. Celem niniejszej pracy jest określenie postaw mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego na temat oddziaływania odnawialnych źródeł energii na środowisko przyrodnicze. Podstawowym źródłem danych były badania ankietowe zrealizowane w 2017 r. wśród 282 mieszkańców województwa podkarpackiego.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The environments of inlets, coves and lagoons varies widely. Climate warming has lead to retreat of glaciers directly entering the sea. In lagoons this is accompanied by exposure of an uncolonized substratum. Colonization processes in these lagoon appear to describe processes which have previously occurred in bays and fjords of glacial origin in the South Shetlands.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

A sediment core, 350 cm long recovered from Młynek Lake, northern of Poland (Warmia and Masuria Region) was analyzed with respect to their content of diatoms and chrysophyte cysts. The aim was to reconstruct the lake water level and climatic changes during the past 2500 years. The recognized diatom assemblages displayed marked floristic changes along the sediment core samples. The main change in diatom composition consists of a shift from an assemblage dominated by benthic Fragilaria sensu lato species through marked intervals to a planktonic one in distinct zones. A high proportion of benthic to plankton taxa has been reported as indicative for a lowering of the lake level with long ice cover in a cold dry climate and a shift from benthic to planktonic diatom taxa reflects arising water level with longest growing season and reduced ice cover on the lake during a warm wet climate. Multivariate statistical analysis included hierarchical ascending clustering distinguished four diatom ecological groups. The analyzed core section was divided into 11 diatom zones according to a distribution of ecological groups and variation in abundance of dominant species supported by 14C data. The results displayed a developmental history of the Młynek Lake that can be divided into 6 main phases of alternating warm wet and cold dry shifts. A distinct dominance of planktonic eutrophic indicator diatoms accompanied by a low abundance of chrysophyte cysts indicates increased lake trophicity and a general trend for the increasing anthropogenic impact.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper focuses on investigation of properties of two most widely used self-set sand binder systems APNB and FNB across the Globe, for making molds and cores in foundries to produce castings of different sizes involving wide range of metals and alloys, ferrous and nonferrous. This includes study of compression strength values of samples made out of molding sand at different binder addition level using new, mechanically reclaimed (MR) and thermally reclaimed (TR) sand. Strength values studied include dry strength (at room temperature) at specified intervals simulating different stages of mold handling, namely stripping and pre heating, followed by degraded strength after application of thinner based zircon wash by brush, subsequent lighting of, then checking strength both in warm (degraded strength) & cold (recovered strength) conditions. Throughout the cycle of mold movement from stripping to knock out, strength requirements can be divided into two broad classifications, one from stripping to closing (dry strength) and another from pouring to knock out (hot & retained strength). Although the process for checking of dry strength are well documented, no method using simple equipments for checking hot & retained strength are documented in literature. Attempts have been made in this paper to use some simple methods to standardize process for checking high strength properties using ordinary laboratory equipments. Temperature of 450°C has been chosen by trial & error method to study high temperature properties to get consistent & amplified values. Volume of gases generated for both binders in laboratory at 850°C have also been measured. Nature of gases including harmful BTEX and PAH generated on pyrolysis of FNB and APNB bonded sands are already documented in a publication [1]. This exercise has once again been repeated in same laboratory, AGH University, Poland with latest binder formulations in use in two foundries in India.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article presents the possibility of using the Cobb-Douglas production function for planning in a turbulent environment. A case study was carried out – the Cobb-Douglas function was used to examine the condition of the Polish hard coal mining industry and the progress which has been made after undertaking certain activities aimed at increasing the competitiveness of coal companies over recent years. Only the correct and confirmed identification of the causes of irregularities in the production process can allow for the introduction of effective remedies. The effectiveness of the solutions proposed by the author has been confirmed thanks to the simulation during which the impact of the proposed production strategy on the parameters of the CD function was examined. Three variants of production functions models were created and production productivity rates and marginal substitution rates were determined. The results enabled the verification of the progress of restructuring as well as identification of the origin of the observed problems and comparison of the current state with the results of analyses carried out in previous years. Scenarios of possible trend developments for the factors introduced into the function model in order to present remedial measures that could improve the process of hard coal extraction were created. The scenarios were created using the ARIMA class models. Which scenario is the most favourable was determined. A computer program, created by the author, for optimising the level and use of labor resources at the level of the entire coal company has been presented.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the era of transition to a low-carbon economy, optimal use of the developmental resources within urban regions expresses the need to limit suburbanization and increase the energy efficiency. Solutions are sought as an alternative for the suburban housing estates embodying the image high-quality life in the American Dream style. Aspects of the urban innovation, serving the public sector as a tool for improvement of the quality in residential environment, are considered in the article. Selected examples (mainly German) are described with reference to 1) the changes in the standards of housing development, 2) large-scale renewal programs for residential areas, 3) development and dissemination of urban design (the technique). The interaction between scientific research and the implementation sphere, remaining in the hands of local governments, is important here. Synergy, at a local level, is of key importance in at least four aspects in urban development: 1) solving complex, atypical problems, 2) the public sector being a strong (independent) partner, 3) adaptation of foreign concepts, from other planning systems/cultures and morphologically different urban structures, 4) strengthening the position in relations with the EU.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article is an introduction to the monographic content of a volume containing articles dedicated to contemporary models of building residential districts in Europe, where the issue of an attractive, beautiful architectural form must integrate the dimension of energy efficiency. Individualism must be subject to flexible regulations so that the current understanding of the concept of spatial order brings with it commonly desirable qualities as an effective strategy against the processes of the city›s sprawl. Attached is the output of the HOPU-S URBACT II project (2007-2013), which became an inspiration for the topic.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article aims at determining the place and role of environmental issues in spatial management in relation to scientific achievements of Professor Zbyszko Chojnicki. A few words about the professor’s approach to the issue of using the natural environment in spatial management provide a starting point for the ongoing discussion. Next, attention is paid to the place of environmental issues in the interactive model and in the conception of the territorial social system by Professor Chojnicki. This concerns first of all the distinction and description of these elements of the natural environment and environmental relations which are identified in these systemic aspects. In the following part of the article, the analysis of environmental issues is carried out as the subject of interest of spatial management in the context of scientific achievements of Professor Chojnicki in this field. The paper concludes with a short presentation of studies inspired by works of Professor Chojnicki on sustainable development of cities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the article we study a model of TCP connection with Active Queue Managementin an intermediate IP router. We use the fluid flow approximation technique to model the interactions between the set of TCP flows and AQM algoithms. Computations for fluid flow approximation model are performed in the CUDA environment.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

It is shown that heat energy transfer from the source to the medium is accompanied by rheological transitions. Physical parameters of the medium change in the rheological transition zone due to heat energy flow transfer at a certain speed. It is shown that use of linear gradient laws during description of heat energy transfer processes leads to great differences between theoretical and experimental results, as well as the paradox of infinite spreading speed of disturbances of temperature fields. For mathematical description of heat energy transfer processes in mediums, it is proposed to use the method of irreversible rheological transitions and zero gradient, thus providing solutions of nonlinear differential equations in analytical form.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Due to the presence of harmful substances in resins those mould sands may be hazardous to the natural environment and workers. The general assessment of harmfulness of sands used for molds and cores encompasses 2 basic points: emission of hazardous substances during processes of preparing sands, pouring mold with liquid metals (high temperatures), cooling and shaking-out; possibility of washing out hazardous substances from used sands to the environment, during storage or economic use outside foundries. We present the results of research on the emission of BTEX compounds from mould sands with phenolic resins during pouring liquid metal of different temperature (cast iron and Al alloy). The research was conducted according to the original method prepared by the authors, which has been used for years in cooperation with various foundries (Poland, abroad).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Due to the presence of harmful substances in resins those mould sands may be hazardous to the natural environment and workers. The general assessment of harmfulness of sands used for molds and cores encompasses 2 basic points: emission of hazardous substances during processes of preparing sands, pouring mold with liquid metals (high temperatures), cooling and shaking-out; possibility of washing out hazardous substances from used sands to the environment, during storage or economic use outside foundries. We present the results of research on the emission of BTEX compounds from mould sands with phenolic resins during pouring liquid metal of different temperature (cast iron and Al alloy). The research was conducted according to the original method prepared by the authors, which has been used for years in cooperation with various foundries (Poland, abroad).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Geography versus spatial management. The aim of the article is to draw attention to substantive connections that combine spatial management with geography, first of all with socio-economic geography. Both disciplines are of a multidimensional nature and they expose physical space as a field of their interests. The convergence of disciplines is also reflected in the research methodology – a spatial analysis has been developing in socio-economic geography since the 1960s by the so-called spatial direction. Both disciplines are competitive not only on the scientific, but also educational and utilitarian (socio-economic practice) market. The article focuses on the essence and a cognitive sense of both fields, in general, and on their scope of competence. Spatial management should be developed as part of basic sciences, including geography as its professional specialization.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The concentrations of Cu, Mn, Ni and Zn in the soil and litterfall, as well as influx of the elements to the soils with litterfall were studied in a mixed beech-pine-spruce stand in northern Poland during the years 2007–2009. Annual influx of litterfall to the soil amounted from 3.234 to 4.871 t/ha. Beech, pine and spruce litterfall contributed in total litterfall in 50.8−70.1%, 11.4−11.9% and 1.6−24.0% respectively. The following average annual concentrations of heavy metals in total litterfall during the 3-year study period were noticed: 2469.3–3469.2 mg Mn/kg, 153.6–160.8 mg/kg Zn, 8.0–14.3 mg Ni/kg and 5.0–6.8 mg Cu/kg. In general, the concentrations of Mn and Cu were higher in beech litterfall in comparison to pine and spruce. The contents of Zn and Ni in beech, pine and spruce litterfall were comparable. Annual influx of metals to the soil with litterfall was: 10341.6–14422.4 g/ha Mn, 460.3–748.1 g/ha Zn, 37.4–66.6 g/ha Ni and 20.2–31.8 g/ha Cu. The fluxes were higher for Mn, Zn and Ni, and comparable for Cu in relation to those observed in other beech, pine, spruce and mixed stands in northern Europe.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Trichloroethene (TCE) and tetrachloroethene (PCE) are chemical compounds which pose a serious threat for human health. Their specific properties make it possible that these substances may linger in soil and water for many years. These are the reasons why wells with water designed for drinking purposes have been subject of monitoring since 2006. This paper presents the results of monitoring research conducted in the soil-water environment within the framework in third phase of an ecological audit of land. The ecological audit of land made it possible to identify the cause and degree of the degradation, and helped formulate rationale for remedy decisions pertaining to the land (remediation/reclamation). The objective of the paper was to determine the pollution status of the soil-water environment and, subsequently, monitor (in years 2008-2010) the contents of the hazardous substances, namely trichloroethene and tetrachloroethene, within the area of the potential impact of metallurgical plant located in borders of the Main Underground Water Reservoir Wierzbica-Ostrowiec (GZWP 420) in in voivodeship Świętokrzyskie.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The research focuses on assessing the metal content, mainly copper, lead, iron and also silver in metallurgical slag samples from the area where historical metallurgical industry functioned. In the smelter located in Mogiła, near Krakow (southern Poland), whose operation is confirmed in sources from 1469, copper was probably refined as well as silver was separated from copper. Based on the change of chemical and soil phase content and also taking cartographic and historical data into account, considering the restrictions resulting from the modern land use the area was determined whose geochemical mapping can point to the location of the 15th century Jan Thurzo’s smelter in Mogiła near Krakow. Moreover, using the same approach with the samples of this kind here as with hazardous waste, an attempt has been made to assess their impact on the environment. Thereby, taking the geoenvironmental conditions into account, potential impact of the industrial activity has been assessed, which probably left large scale changes in the substratum, manifested in the structure, chemical content and soil phase changes. Discovering areas which are contaminated above the standard value can help to identify historical human activities, and finding the context in artefacts allows to treat geochemical anomalies as a geochronological marker. For this purpose the best are bed sediments, at present buried in the ground, of historical ditches draining the area of the supposed smelter. Correlating their qualities with analogical research of archeologically identified slags and other waste material allows for reconstructing the anthropopressure stages and the evaluation of their effects. The operation of Jan Thurzo’s smelter is significant for the history of mining and metallurgy of Poland and Central and Eastern Europe.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The Panorama Point Beds represent a subfacies of the Early to Middle Permian Radok Conglomerate, which is the oldest known sedimentary unit in the Prince Charles Mountains, MacRobertson Land, East Antarctica. This unit records clastic sedimentation in fresh−water depositional system during the early stages of development of the Lambert Graben, a major structural valley surrounded by crystalline highlands in the southern part of Gondwana. It contains common siderite precipitated through early diagenetic processes in the swamp, stagnant water, and stream−flow environments. There are two types of siderite in the Panorama Point Beds: (1) disseminated cement that occurs throughout the sedimentary suc− cession; and (2) concretions that occur at recurrent horizons in fine−grained sediments. The cement is composed of Fe−depleted siderite (less than 90mol%FeCO3)with an elevated con− tent of magnesium, and trace and rare earth elements. It has negative #2;13CVPDB values (−4.5 to −1.5‰). The concretions are dominated by Fe−rich siderite (more than 90mol% FeCO3),with positive 13CVPDB values (+1 to +8‰). There are no noticeable differences in the oxygen (18OVPDB between −20 and −15‰) and strontium (87Sr/86Sr between 0.7271 and 0.7281) iso− topic compositions between the siderite types. The cement and concretions developed in the nearsurface to subsurface environment dominated by suboxic and anoxic methanic degrada− tion of organic matter, respectively. The common presence of siderite in the Panorama Point Beds suggests that fresh−water environments of the Lambert Graben were covered by vegetation, starting from the early history of its development in the Early Permian.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article is an invitation to discuss the way of understanding human development as an actualization of individual’s potential. I present two opposite approaches to this particular problem: human development as choosing preferable potentials and also as striving to actualization of, in some way, every potential, especially these which concern the uniqueness of an individual. In the following parts of the article I locate the problem of human potential in three main discourses regarding: 1) human nature and its origin, 2) the possibility of full experience of individual lifespan 3) the possibility of influence through people on the content and the form of their actualizing potential. To the latter and strictly practical issue I pay most attention. I formulate five thesis regarding this issue. They may, in my opinion, be a starting point to discuss the general problem mentioned above. Therefore, they encourage to think about the mechanism of human development and the future environment of his life.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji