Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 35
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Geopolymers are a new class of materials that can be synthesized using natural minerals, and waste materials. Among these substrates, the use of fly ash is desirable as it involves the conversion of a copious waste material into a useful product. The aim of the research was geopolymers synthesis from coal fly ash and biomass ash. Concentrated sodium hydroxide and sodium silicate solutions were used as activators in geopolymerisation reaction. The results show that both coal fly ash and biomass ash can be utilized as source materials for the production of geopolymers. The surface morphology and chemical composition analysis were examined for the obtained geopolymers and ashes from coal and biomass combustion by SEM-EDS methods. It was found almost total disappearance of spherical forms of grains and reduction the porosity of structure for geopolymer based on fly ash from coal combustion. While the structure of the geopolymer based ash from biomass combustion is more porous. The UV-VIS-NIR spectra were performed on the coal fly ash, biomass ash and geopolymers. They showed that the obtained geopolymers possess optical and photocatalytic properties. The similarity of the geopolymer network and the zeolite framework in relation to ion exchange and accommodation of metal ions open questions on possibilities for the application of geopolymer materials as amorphous analogues of zeolite. The FT-IR spectra analyses were used on the geopolymers before and after metals sorption. It was found that geopolymer based on ash from biomass combustion has better sorption properties compared to geopolymer based on ash from coal combustion.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

One of the elements of the Polish Energy Policy program is the development of renewable energy, including energy from biomass combustion. In Poland, the Green Block was built at the Połaniec Power Station fired with 100% biomass fuel. This solution is conducive not only to obtaining energy but also to improving environmental protection. During the combustion of biomass in a fluidized bed boiler, about 50 thousand tons of fly ash per year being a source of nutrients for plants, for example potassium salts, phosphorus, calcium, boron compounds, etc. was derived. The subject of the research were three types of ashes from biomass combustion containing 80% dendromass and 20% agromass. Agromas was made of straw, dried material or sliced palm nuts. The physical characteristics and chemical composition of three basic fly ash samples are presented. Due to the high fineness and thus dusting during spreading, it was found that there is no possibility of the direct use of fly ash from biomass combustion as an alkalizing agent for acidic soils. The lowest bulk density was demonstrated by samples of fly ash originating from the combustion of biomass containing 20% straw as agromass, while the poorest in potassium and phosphorus were ash samples obtained from the combustion of biomass containing 20% agromass in the form of palm kernel slate. As additional components, mineral acids as well as inorganic compounds, including industrial waste, were used to correct the chemical composition and to mineral fertilizer granulation. The number of introduced components was related to the postulated composition of the produced fertilizer. Examples of mineral fertilizers obtained, both simple and multicomponent fertilizers, are presented.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Stosowanie biomasy w energetyce jest działaniem w ramach zastępowania paliw kopalnych pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Jednak jej stosowanie jako paliwa stałego ze względu na różnorodność stosowanej biomasy powoduje powstawanie odpadów o bardzo zróżnicowanym i niestabilnym składzie chemicznym. Odpady ze spalania biomasy są surowcem o bardzo zróżnicowanym składzie nawet w przypadku spalania biomasy jednego rodzaju. Zawartość poszczególnych pierwiastków w popiołach lotnych ze spalania biomasy waha się od zera do kilkudziesięciu procent. To zróżnicowanie powoduje, że trudno znaleźć dla nich metody odzysku. Najczęściej rozpatrywane kierunki stosowania popiołów ze spalania biomasy to produkcja materiałów budowlanych i rolnictwo. W artykule przedstawiono wyniki badań pierwiastkowych składów chemicznych z podziałem na najczęściej stosowane paliwa z biomasy. Zaprezentowane zostały wyniki dotyczące pierwiastkowych składów chemicznych popiołów lotnych ze spalania biomasy leśnej i rolniczej w kotłach fluidalnych w energetyce zawodowej. Popioły te charakteryzują się wysoką zawartością: wapnia (12,3–19,4%), krzemu (1,2–8,3%), potasu (0,05–1,46%), chloru (1,1–6,1%), żelaza (0,8–6,5%). Nie stwierdzono w nich obecności sodu. Tylko w jednym z 5 popiołów stwierdzono obecność glinu. We wszystkich badanych popiołach stwierdzono obecność: manganu, chromu, miedzi, niklu, ołowiu, cynku, siarki, bizmutu, cyrkonu, tytanu. Analiza pierwiastkowych składów chemicznych może pozwolić na wstępne określenie kierunku odzysku dla danego popiołu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Problem wykorzystania popiołów lotnych ciągle stanowi obszar badawczo-poszukiwawczy dla naukowców. Wynika to z faktu, iż rocznie tylko w Polsce na składowiska wpływa średnio 6 000 000 Mg ubocznych produktów spalania (UPS). Jednym z potencjalnych kierunków wykorzystania popiołu lotnego jest użycie go jako substratu w syntezach hydrotermalnych materiałów mezoporowatych (zeolitów syntetycznych). Zeolity są to glinokrzemiany o strukturze przestrzennej, które ze względu na swoją budowę charakteryzują się szeregiem specyficznych właściwości (molekularno-sitowe, jonowymienne, katalityczne) wykorzystywanych w inżynierii i ochronie środowiska. Dotychczas syntezy zeolitów przeprowadzano wykorzystując uboczne produkty spalania, takie jak popioły lotne lub wyodrębnioną z nich mikrosferę. W artykule przedstawiono wpływ wydzielenia z popiołu lotnego odpowiedniej frakcji (poniżej 63 μm) na wykształcenie ziaren zeolitowych. Syntezę przeprowadzono wykorzystując popiół lotny klasy F oraz wydzieloną z niego frakcję, którą otrzymano poprzez przesianie popiołu przez sito o wielkości oczek 63 μm. Dla substratów, jak i otrzymanych produktów reakcji przeprowadzono analizy chemiczne (XRF) oraz mineralogiczne (XRD, SEM-EDS). Podczas analizy substratów nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy popiołem surowym a wydzieloną frakcją. Natomiast w produktach po syntezie (zeolit typu Na-X z niewielką ilością zeolitu Na-P1, oraz niewielkie ilości kwarcu i nieprzereagowanego szkliwa glinokrzemianowego – mullitu) w wydzielonej frakcji zaobserwowano wyższą zawartość glinu i sodu, natomiast niższą wapnia i potasu. Na dyfraktogramie zeolitu uzyskanego z frakcji widoczna była nieznaczna ilość illitu. Obserwacje morfologii ziaren nie wykazały różnic w wykształceniu. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzić można, że biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny procesu syntezy, wydzielanie drobnych frakcji z popiołu nie jest konieczne, gdyż proces ten nie wpływa w sposób znaczący na jakość otrzymanego produktu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Fly ash which has been separated from the flue gas stream as a result of fossil fuels combustion constitutes a huge amount of waste generated worldwide. Due to environmental problems, many directions of their rational use have been developed. Various attempts to convert fly ash into sorption materials, mainly synthetic zeolites, are conducted successfully. In this paper, an attempt was made to convert fly ash from lignite combustion from one of the Polish power plants, using alkaline hydrothermal synthesis. The primary phases in the fly ash were: quartz, gehlenite, mullite, hematite, feldspar, lime, anhydrite, occasionally grains of ZnO phase and pyrrhotite, glass and unburned fuel grains. As a result of hydrothermal synthesis a material containing new phases – pitiglianoite and tobermorite was obtained. Among the primary ash constituents, only gehlenite with an unburned organic substance, on which tobermorite with crystallized pitiglianoite was present. As a result of detailed testing of products after synthesis, it was found that among the tested grains: • two populations can be distinguished – grains containing MgO and Fe2O3 as well as grains containing Fe2O3 or MgO or containing none of these components, • the main quantitative component was pitiglianoite, • pitiglianoite was present in larger amounts in grains containing Fe2O3 or MgO or in the absence of both components than in grains in which Fe2O3 and MgO were found. The results of the study indicate that in post-synthesis products, the contribution of components were as follows: pitiglianoite – 39.5% mas., tobermorite – 54% mas., gehlenite – 3% mas. and organic substance – 3.5% mas.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe SRF co-combustion fly ash CFB

Abstrakt

Due to the fact that the landfill deposition of municipal waste with the higher heating value (HHV) than 6 MJ/kg in Poland is prohibited, the application of waste derived fuels for energy production seems to be good option. There is a new combined-heat-and-power (CHP) plant in Zabrze, where varied solid fuels can be combusted. The formation of ashes originating from the combustion of alternative fuels causes a need to find ways for their practical application and demands the knowledge about their properties. Therefore, the present work is devoted to studying the co-combustion of solid recovered fuel (SRF) and coal, its impact on fly ash quality and the potential application of ashes to synthesis zeolites. The major objectives of this paper is to present the detail characteristics of ash generated during this process by using the advanced instrumental techniques (XRF, XRD, SEM, B ET, TGA). The co-combustion were carried out at 0.1 MWth fluidized bed combustor. The amount of SRF in fuel mixture was 1, 5, 10 and 20%, respectively. The focus is on the comparison the ashes depending on the fuel mixture composition. Generally, the ashes characterise high amounts of SiO2, Al2O3 and Fe2O3. It is well observed, that the chemical composition of ashes from co-combustion of blends reflects the amount of SRF addition. Considering the chemical composition of studied ashes, they can be utilize as a zeolites A. The main conclusions is that SRF can be successfully combusted with coal in CFB technology and the fly ashes obtained from coal + SRF fuel mixtures can be used to synthesis zeolites.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article presents the results of the study of changes in mineral and chemical composition of artificial aggregates consisting of coal shale (a hard coal mining waste) and fluidized ashes. Such an aggregate was used for road construction. After completion of the construction works but before making the road available for public use, significant deformation of the surface in the form of irregular buckling of the asphalt layer occurred. It was excluded that this resulted from mining damage, design errors or performance mistakes, among others. A study of the materials that had been incorporated in the construction layers was undertaken in order to find the component and the mechanism responsible for the buckling of the road surface. A comparison of the mineral and chemical composition of aggregate samples collected from the embankment where the road buckled with the reference sample and samples from places without deformations showed that the bumps in the road embankment consisted of minerals that were not initially present in the aggregate. Wastes produced as a result of high temperatures (slag and power plants ashes, metallurgical wastes) are not as stable in terms of chemical and phase composition in the hypergenic environment. As a result of the processes occurring in the road embankment, anhydrite, which is the primary component of fluidized ashes, was transformed into gypsum and ettringite. As a result of contact with water CaO (present in fluidized ashes) easily changed into calcium hydroxide. As the crystallization of these minerals is expansive, it resulted in the filling of pores and, in extreme cases, in a substantial increase in the volume of the aggregate and, consequently, in the deformation of the road surface.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Strength and permeability properties along with microstructural evolution of hardened slurries composed of fly ash from fluidal bed combustion of brown coal and an addition of OPC/BFSC is assessed in this paper. An increase in the amount of fly ash in slurries influences the development of mechanical strength and a decrease of hydraulic conductivity. SEM, XRD, and porosity analyses confirmed formation of watertight microstructures. The structure of slurries is composed of ettringite, C-S-H phase, AFt, and AFm phases. Ettringite crystallises as relatively short needles forming compact clusters or intermixed with the C-S-H phase. The occurring C-S-H phases are mainly of type I – fibrous and type II – honeycomb
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article concerns fly ashes generated from the combustion of hard coal and deposited on landfills. Investigation results describing fly ash taken from a combustion waste landfill are presented in the article. The investigation results indicate a possibility for combusting the coal reclaimed by separation from the fly ash and utilizing the remaining fly ash fractions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Increasing environmental pressure against waste disposal, particularly fine waste surface storage and concern about mining damages have resulted in an increase in the popularity of a fly ash, tailing and binding agent mixture used as compaction grout of roof fall rocks in a gob area of longwalls. Backfilling of voids forming as a result of exploitation with the fall of roof with mixtures containing fine-grained industrial wastes is a common practice in coal mines. It is aimed at achieving numerous technological and ecological advantages as well as at controlling mining hazards. Research on hydraulic transport of fine-grained slurry conducted to date focused mainly on issues related to the analysis of the conditions related to pipeline transportation. The processes concerning the propagation of mixtures within the gob, on the other hand, remain largely unknown. The process of flow of fine-grained slurry through the caving is subject to a series of factors related, among other things, with the properties of the applied wastes and mixtures, the characteristics of the gob as well as the variability of these properties during the flow through the gob and in time. Due to the lack of sufficient knowledge pertaining to the changes taking place in the gob and in the slurry while it penetrates the gobs, no methods allowing for the design and optimization of the gob grouting process have been established so far. The paper presents the selected results of laboratory tests regarding the flow of ash and water mixtures in a model of a gob, pertaining to two selected types of fly ash produced in hard coal combustion, particularly concerning the impact of the type of the ash and the density of the slurry on the effectiveness of the gob grouting process.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper describes the results of various actions and industrial tests conducted in order to decrease the content of unburned carbon in the fly ash of a circulating fluidised bed combustor (CFBC). Several attempts to improve the situation were made and the effects of several parameters on the unburned carbon content in the fly ash were investigated (e.g. bed temperature, cyclone separation efficiency, fuel particle size distribution, boiler hydrodynamics, grid design, and fuel data). Unfortunately, no satisfactory solution to these problems was found. Probably, apart from attrition and char fragmentation, additional factors also contributed to the formation of unburned carbon in the CFBC fly ash.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The study investigates chemical modifications of coal fly ash (FA) treated with HCl or NH4HCO3 or NaOH or Na2edta, based on the research conducted to examine the behaviour of Cd(II) and Pb(II) ions adsorbed from water solution on treated fly ash. In laboratory tests, the equilibrium and kinetics were examined applying various temperatures (293 - 333 K) and pH (2 - 11) values. The maximum Cd(II) and Pb(II) ions adsorption capacity obtained at 293 K, pH 9 and mixing time 2 h from the Langmuir model can be grouped in the following order: FA-NaOH > FA-NH4HCO3 > FA > FA-Na2edta > FA-HCl. The morphology of fly ash grains was examined via small-angle X-ray scattering (SAXS) and images of scanning electron microscope (SEM). The adsorption kinetics data were well fitted by a pseudo-second-order rate model but showed a very poor fit for the pseudofirst order model. The intra-particle model also revealed that there are two separate stages in the sorption process, i.e. the external diffusion and the inter-particle diffusion. Thermodynamics parameters such as free energy, enthalpy and entropy were also determined. A laboratory test demonstrated that the modified coal fly ash worked well for the Cd(II) and Pb(II) ion uptake from polluted waters.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents investigation results of the migration of a chemical compound contained in fly ash deposited on a dry furnace waste landfill site exposed to weather conditions. Climate conditions are able to significantly affect chemical component distribution in a block of deposited, moving chemical compounds to different depths. The main aim of the investigations was to determine the chemical component distribution of deposited fly ash in the landfill. Identification of chemical components based on XRF analysis indicated the existence of differences in both tested storage layer and the fraction of fly ash.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the paper, the technology of the production of the modified ceramic proppants used in the shale gas extracting process is described. The natural available materials and uncomplicated process to new ceramic proppants preparation were applied. The modification of the ceramic proppants based on the addition of the waste material as fly ash. The produced ceramic material in the form of granules characterized by high mechanical properties and low production costs. Moreover, the obtained good values of compressive strength and gas permeability for investigated proppants confirmed that this material has appropriate properties to be used in the hydraulic fracturing.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of this research was to assess the content and composition of the pollutants emitted by domestic central heating boilers equipped with an automatic underfeed fuel delivery system for the combustion chamber. The comparative research was conducted. It concerned fuel properties, flue gas parameters, contents of dust (fl y ash) and gaseous substances polluting the air in the flue gases emitted from a domestic CH boiler burning bituminous coal, pellets from coniferous wood, cereal straw, miscanthus, and sunflower husks, coniferous tree bark, and oats and barley grain. The emission factors for dust and gaseous air pollutants were established as they are helpful to assess the contribution of such boilers in the atmospheric air pollution. When assessing the researched boiler, it was found out that despite the development in design and construction, flue gases contained fly ash with a significant EC content, which affected the air quality.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The use of fly ash as a material for earth structures involves its proper compaction. Fly ash compaction tests have to be conducted on separately prepared virgin samples because spherical ash grains are crushed during compaction, so the laboratory compaction procedure is time-consuming and laborious. The aim of the study was to determine the neural models for prediction of fly ash compaction curve shapes. The attempt of applying the artificial neural networks type MLP was made. ANN inputs were new-created variables – principal components dependent on grain-size distribution (as D₁₀–D₉₀ and uniformity and curvature coefficients), compaction method, and fly ash specific density. The output vectors were presented by co-ordinates of generated compaction curve points. Each point (wᵢ, ρdi) was described by two independent ANNs. Using ANN-based modelling method, models which enable establishing the approximate compaction curve shape were obtained.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Along with the increase in popularity of the sewage sludge thermal treatment methods in Poland resulting from the implementation of European Union law, a management problem with ash, which is produced as a result of this process, appeared. The paper analyses the chemical composition and physical properties of fl y ash from thermal treatment of municipal sewage sludge in terms of its use in concrete technologies in relation to EN 450-1 Fly ash for concrete. Defi nition, specifi cations and conformity criteria (2012) and EN 197-1 Cement. Composition, specifi cations and conformity criteria for common cements (2011) standards. The tested material did not meet the requirements related to use of fl y ash for concrete production (chemical composition, low activity index, high water demand and fi neness), and as main and minor components for cement production. On the basis of the carried out research and analyses, it was found that the hardening slurry technology creates the greatest possibilities related to the management of fl y ash from thermal treatment of municipal sewage sludge.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Problem emisji rtęci oraz potrzebę podjęcia działań w tym kierunku zauważono w roku 2013 w konwencji Minamata (UNEP 2013), stąd coraz częściej zaczynają pojawiać się prace i nowe przepisy nakazujące redukcję tego związku ze środowiska. W pracy przedstawiono problem usuwania rtęci z gazów odlotowych z uwagi na nowe restrykcje BREF/BAT, w których poruszono też problem potrzeby poszukiwania nowych wydajniejszym rozwiązań usuwania tego zanieczyszczenia. Zwrócono uwagę na problem występowania rtęci w spalinach w formie elementarnej oraz potrzebę realizowania testów laboratoryjnych. Zaprezentowano prototypową instalację do testów sorpcji rtęci elementarnej w czystym strumieniu gazu na sorbentach stałych. Instalację zbudowano w ramach projektu LIDER finansowanego przez Narodowe centrum Badań i Rozwoju w projekcie pt.: „Zastosowanie energetycznych surowców odpadowych do wychwytywania gazowych form rtęci ze spalin”. Instalacja służy do testów w warunkach laboratoryjnych, w której gazem nośnym rtęci elementarnej jest argon. Przy użyciu opisanej aparatury dokonano pierwszych testów na sorbencie zeolitowym. Testowanym materiałem był zeolit syntetyczny typu X otrzymany w wyniku dwustopniowej reakcji syntezy popiołu lotnego klasy C z wodorotlenkiem sodu. Aby zwiększyć powinowactwo chemiczne testowanego materiału względem rtęci, otrzymany materiał sorpcyjny poddano aktywacji jonami srebra (Ag+) metodą wymiany jonowej, stosując azotan srebra (AgNO3). Pierwszy test przeprowadzono w interwale czasowym 240 min. W tym czasie nie zarejestrowano przebicia badanego złoża rtęcią, w związku z czym wnioskować można, że badany materiał może być obiecujący w opracowywaniu nowych rozwiązań wychwytywania rtęci w sektorze energetycznym. Przedstawione w artykule wyniki mogą być interesujące dla sektora energetycznego z uwagi na rozwiązanie kilku aspektów środowiskowych. Jednym z nich są testy sorpcji rtęci w celu opracowania nowych technologii oczyszczania spalin. Natomiast drugi aspekt porusza możliwość przedstawienia nowego kierunku zagospodarowania ubocznych produktów spalania, jakimi są popioły lotne.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Eksploatacja i przetwórstwo węgla brunatnego w rejonie bełchatowskim związane są z powstawaniem różnorodnych mineralnych surowców odpadowych. Należą do nich zróżnicowane pod względem genezy, składu mineralnego i chemicznego oraz właściwości surowcowych kopaliny towarzyszące, popioły i żużle ze spalania węgla brunatnego oraz desulfogipsy z instalacji mokrego odsiarczania spalin. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, których głównym celem było uzyskanie danych związanych z możliwością wykorzystania popiołów lotnych powstających w Elektrowni Bełchatów i wybranych kopalin towarzyszących eksploatowanych w KWB Bełchatów w formie mieszanin samozestalających się. Spośród kopalin towarzyszących, jako najbardziej predysponowane do wykorzystania uznano iły beidellitowe z uwagi na właściwości puzzolanowe i sorpcyjne oraz zdolność pęcznienia. Pomimo przewidywanego korzystnego wpływu minerałów ilastych z grupy smektytu na proces samozestalania, jak i trwałość tego typu mieszanek po zestaleniu, uzyskane wyniki badań fizykomechanicznych (wytrzymałości na ściskanie i rozmakalności w wodzie) były niesatysfakcjonujące. Konieczne okazało się zastosowanie Ca(OH)2, uzyskanego z kredy jeziornej jako aktywatora procesu samozestalania się. Obecność wapnia umożliwia tworzenie się faz cementowych, które będą w stanie silnie związać składniki ziarnowe szkieletu. Do poprawy parametrów fizykomechanicznych tego typu mieszanek przyczyniłby się również dodatek desufogipsów do składu mieszaniny. Podwyższony udział jonów SO4 2– w mieszaninie podczas zestalania umożliwia wykrystalizowanie faz siarczanowych w przestrzeni porowej, pełniących funkcję mostków pomiędzy składnikami popiołów a minerałami ilastymi. Zastosowanie mieszanin do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych w wyniku odkrywkowej eksploatacji w rejonie bełchatowskim przyniosłoby wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne i w znaczącym stopniu rozwiązałoby problem składowania odpadów powstających w wyniku eksploatacji i przetwórstwa węgla brunatnego.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W Polsce podstawowym źródłem energii elektrycznej i cieplnej jest nadal węgiel kamienny i brunatny. Podczas procesu spalania węgli powstają duże ilości produktów ubocznych, m.in.: popioły lotne, żużle paleniskowe oraz dostające się do atmosfery szkodliwe związki chemiczne w postaci gazu (CO2, NOx, związki siarki). Popioły lotne, z uwagi na swoją dużą miałkość (zbliżoną do cementu), skład chemiczny i fazowy oraz reaktywność, znalazły szerokie zastosowanie w rozwiązaniach technologicznych, m.in.: w produkcji cementu zwykłego, masywnego, hydrotechnicznego oraz cementów nowej generacji. Stosowanie odpowiedniego dodatku popiołów lotnych ma pozytywny wpływ na właściwości świeżego i stwardniałego betonu, a także umożliwia proekologiczne i ekonomiczne wytworzenie mieszanki cementowej. Eksploatacja bogactw naturalnych Ziemi związana jest z wykonywaniem na różnych głębokościach wyrobisk górniczych. Po pewnym czasie pułap wyrobiska ulega załamaniu, co pociąga za sobą obsunięcie się górnych warstw i wytworzenie się na powierzchni ziemi zagłębienia, tzw. niecki lub zapadliska. Taki rozwój sytuacji, wymusza potrzebę wzmacniania podłoża oraz uszczelniania górotworu. Aby zminimalizować ryzyko związane z problemami geotechnicznymi na terenach pogórniczych, należy stosować takie rozwiązania inżynierskie, które w sposób uniwersalny, ekonomiczny oraz wydajny poprawią nośność gruntów. Prowadzi to do rozwoju badań nad nowymi recepturami cementu stosowanego podczas prac geoinżynieryjnych, zwłaszcza na terenach górniczych. Co więcej, wymagania ekonomiczne zmuszają inżynierów do stosowania tańszych rozwiązań techniczno- technologicznych przy jednoczesnym zachowaniu właściwości wytrzymałościowych. Przykładem takiego rozwiązania jest użycie odpowiednich dodatków do receptur zaczynów uszczelniających, które zmniejszają całkowity jednostkowy koszt zabiegu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Odwadnianie kopalń i wprowadzanie wód słonych do cieków powierzchniowych stanowi jedną z głównych form negatywnych oddziaływań na środowisko, która powinna być właściwie rozwiązana przez przemysł wydobywczy. Duża powierzchnia obszarów górniczych kopalń czynnych i zlikwidowanych oraz budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne górotworu sprawiają, że ilość wód dołowych wypompowywanych rocznie ze wszystkich kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wynosi około 118 mln m3. Coraz większa głębokość eksploatacji i konieczność ochrony czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym przyczyniają się do wzrostu koncentracji chlorków i siarczanów w wodach dołowych wprowadzanych do środowiska, pomimo spadku wielkości wydobycia i malejącej liczby czynnych kopalń. Większość ładunku soli jest wprowadzana do wód powierzchniowych, częściowo z zastosowaniem kontroli koncentracji stężenia soli, jednak z punktu widzenia ochrony środowiska najlepszym rozwiązaniem problemu wód słonych byłoby ich zagospodarowanie w technologiach zapewniających znaczący w skali problemu poziom ich wykorzystania. Grupą takich technologii jest wypełnianie pustek podziemnych, realizowane przede wszystkim w formie doszczelniania zrobów i podsadzania zbędnych wyrobisk górniczych. Z racji kubatury powstających w wyniku bieżącej eksploatacji podziemnej pustek podziemnych, przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń, potencjalnie dostępnych do wypełniania jest około 17,7 mln m3 objętości zrobów i wyrobisk. Z uwagi na dostępność popiołów lotnych i innych odpadów przemysłowych, które są głównym komponentem drobnoziarnistych mieszanin do wypełniania pustek, łączna objętość wód zasolonych i solanek, które mogą być zagospodarowane w rozpatrywanych technologiach oszacowano na 3,5–6,5 mln m3 rocznie.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji