Details

Title

Changes in the adolescents' orientations towards the future and factors threatening them against systemic transformation

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2008

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2008

Identifier

ISSN 0079-2993

References

Bandura A. (1989), Goal concepts in personality and social psychology, 33. ; Bańka A. (1992), Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej [Unemployment. Handbook of psychological assistance]. ; Bańka A. (2005), Poczucie samoskuteczności [The sense of self-effectiveness]. ; Bańka A. (2006), Praca i organizacja w procesie zmian [Work and organisation in the process of changes], 77. ; Biela A. (2002), Kolokwia Psychologiczne, 10, 141. ; Bronfenbrenner U. (1981), The ecology of human development. Experiments by nature and design. ; Bruner J. (1996), The culture of education. ; Brzezińska A. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. Academic handbook], 1, 238. ; Brzeziński J. (1978), Elementy metodologii badań psychologicznych [Elements of methodology of psychological research]. ; Cantor N. (1990), From thought to behaviour: "having" and "doing" in the study of personality and cognition, American Psychologist, 17, 735. ; Czerwińska-Jasiewicz M. (2001), The life goals of adolescents in the changing social situation in Poland, Studia Jagiellonica Humani Cultus Progressus, 1, 53. ; Czerwińska-Jasiewicz M. (2003), Spostrzeganie zjawisk świata społecznego przez dzieci, młodzież i młodych dorosłych [Perception of social phenomena by children, adolescents and young adults], 149. ; D Doliński (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. Academic handbook], 2, 469. ; Emmons R. (1991), Personal strivings, daily life events, and psychological and physical well-being, Journal of Personality, 59, 453. ; Erikson E. (1982), The life cycle completed. ; Erikson E. (2004), Identity and the life cycle [Tożsamość a cykl życia]. ; Giddens A. (2006), Modernity and identity [Tożsamość i nowoczesność]. ; Gurycka A. (1998), The map of my world, Polish Psychological Bulletin, 2, 81. ; Havighurst R. (1953), Human development and education. ; Hurrelmann K. (1993), International handbook of adolescence, 1. ; Hurrelmann K. (1985), Lebensphase Jugend. ; B Inhelder (1970), From the logic of a child to the logic of an adolescent. [Od logiki dziecka do logiki młodzieży]. ; Jerusalem M. (1992), Self-efficacy. Thought control of action, 195. ; Kofta M. (1999), Uncontrollability as irreducible uncertainty, European Journal of Social Psycholgy, 29, 577. ; Lanz M. (2002), Adolescents' future orientation. Theory and research, 17. ; Lewin K. (1946), Manual of child psychology, 791. ; Liberska H. (2002), Adolescents' future orientation. Theory and research, 51. ; Liberska H. (2004), Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania [Temporal perspectives of adolescents. Selected determinants]. ; Liberska H. (2005), Tożsamość młodzieży a jej orientacja temporalna [The identity of adolescents and their temporal orientation], null. ; Liberska H. (2007), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia [Identity and modern times. New tendencies and threats], 25. ; Little D. (1983), Personal projects: A rationale and method for investigation, Environment and Behaviour, 15, 273. ; Malmberg L-E. (1998), Education and Students' Future-Orientation. Adolescents' Future Preparation, Future Goals and Self-Evaluation in Educational Context in Finland and Poland. ; Markus H. (1986), Possible selves, American Psychologist, 41, 954. ; Merton R. (1982), Sociological theory and social structure [Teoria socjologiczna i struktura społeczna]. ; Niemczyński A. (1988), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia, [Psychological development of man in life], 222. ; Nurmi J. (1988), Experience of the threat of war among Finnish adolescents: Effects on thinking about the future, and comparison of methods, Medicine and War, 4, 199, doi.org/10.1080/07488008808408825 ; Nurmi J. (2002), Adolescents' future orientation. Theory and research, 9. ; Nurmi J. (1999), The Adolescent Experience. European and American Adolescents in the 1990s, 85. ; Obuchowski K. (1985), Adaptacja twórcza [Creative adaptation]. ; Oleszkowicz A. (2006), Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki [Rebellion of the youth. Determinants, Forms, Consequences]. ; Pervin L. (2002), Psychology of Personality [Psychologia osobowości]. ; Scabini E. (1997), Young adult families. An evolutionary slowdown or abreakdown in the generational transition?, Journal of Family Issues, 6, 608. ; Silbereisen R. (2005), Social change and adolescent transition to adulthood, null. ; Strykowska M. (2002), Współczesne organizacje. Wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna [Contemporary organisations. Challenges and threats. Psychological perspective]. ; Szuman S. (1985), Podstawy rozwoju i wychowania w ontogenezie. Dzieła wybrane [Fundamentals of development and upbringing in ontogenesis. Selected Works], 2, 83. ; Świda-Ziemba H. (1999), Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych [Existential values of the adolescents of the 1990s]. ; Świda-Ziemba H. (2005), Młodzi w nowym świecie [The young in a new world]. ; Trempała J. (2000), Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana [Models of psychological development. Time and change]. ; Trempała J. (2002), Adolescents' future orientation. Theory and research, 111. ; Tyszka Z. (1996), Polityka społeczna w okresie transformacji w kontekście uwarunkowań rodzinnych. [Social policy in the transformation period in the context of family conditions], Roczniki Socjologii Rodziny, VIII, 243. ; Tyszka Z. (1999), Ku społeczeństwu postindustrialnemu. Kondycja rodziny polskiej w dobie przyspieszonych przemian [To postindustrial society. Polish families during accelerated transformations], Roczniki Socjologii Rodziny, XI, 7. ; Tyszka Z. (2002), Rodzina we współczesnym świecie [Family in modern reality]. ; Tyszkowa M. (1990), Aktywność i działalność dzieci i młodzieży [Activity of children and adolescents]. ; Tyszkowa M. (1993), Wyobrażenia młodzieży na temat własnych perspektyw życiowych a zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce (porównanie danych z lat siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych) [Expectations of the youth on their life perspectives against the socio-economic changes in Poland (comparison of the data of 1970s and 1990s], Kolokwia Psychologiczne, 2, 76. ; Tyszkowa M. (1993a), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju psychicznego jednostki: propozycja interpretacji poznawczej [Ecological determinants of the psychological development of the individual; proposition of cognitive interpretation], Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, 2, 3. ; Tyszkowa M. (1996), Psychologia rozwoju człowieka [Psychology of human development], 189. ; Wrzesień W. (2003), Jednostka — rodzina — pokolenie Studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie [Individual, family, generation. The intergenerational relations study in the family]. ; Wygotski L. (1971), Wybrane prace psychologiczne [Selected psychological works]. ; Yowell C. (2000), Possible selves and future orientation. Exploring hopes and fears of latino boys and girls, Journal of Early Adolescence, 3, 245, doi.org/10.1177/0272431600020003001 ; Zaleski Z. (2002), Adolescents' future orientation. Theory and research, 123.

DOI

10.2478/v10059-008-0018-3

×